Amplifier Dapro D Series

Dapro D2450

 • KHUẾCH ĐẠI KARAOKE
 • Loại sản phẩm : 2-Channel Amplifier
 • Công nghệ mạch : Class TD
 • Công suất đầu ra 8Ω :  2 x 550W
 • Công suất đầu ra 4Ω :  2 x 730W
 • Công suất đầu ra 2Ω :  NA
 • Công suất đầu ra Bridge 8Ω : 1 x 1100W
 • Công suất đầu ra Bridge 4Ω : 1 x 1420W

Amplifier Dapro D Series

Dapro D2800

 • KHUẾCH ĐẠI KARAOKE
 • Loại sản phẩm : Khuếch đại 2 kênh
 • Công nghệ mạch : Class TD
 • Công suất đầu ra 8Ω :  2 x 800W
 • Công suất đầu ra 4Ω :  2 x 1230W
 • Công suất đầu ra 2Ω :  N/A
 • Công suất đầu ra Bridge 8Ω : 1 x 2460W
 • Công suất đầu ra Bridge 4Ω : 1 x 2700W

Amplifier Dapro D Series

Dapro D4800

 • KHUẾCH ĐẠI KARAOKE
 • Loại sản phẩm : 4-Channel Amplifier
 • Công nghệ mạch : Class TD
 • Công suất đầu ra 8Ω :  4 x 600W
 • Công suất đầu ra 4Ω :  4 x 780W
 • Công suất đầu ra 2Ω :  NA
 • Công suất đầu ra Bridge 8Ω : 2 x 1260W
 • Công suất đầu ra Bridge 4Ω : 2 x 1560W

Amplifier Dapro P-X series

P54.2/X25.2

 • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
 • Loại sản phẩm : Khuếch đại 2 kênh
 • Công nghệ mạch : Class D
 • Công suất đầu ra  8Ω : 2 x 2300W
 • Công suất đầu ra  4Ω : 2 x 4600W
 • Công suất đầu ra  2Ω : 2 x 5400W
 • Công suất đầu ra Brigde 8Ω : NA
 • Công suất đầu ra Brigde 4Ω : NA

Amplifier Dapro P-X series

P26.4/X13.4

 • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
 • Loại sản phẩm : Khuếch đại 4 kênh
 • Công nghệ mạch : Class D
 • Công suất đầu ra  8Ω : 4 x 1300W
 • Công suất đầu ra  4Ω : 4 x 2600W
 • Công suất đầu ra  2Ω : 4 x 2900W
 • Công suất đầu ra Brigde 8Ω : NA
 • Công suất đầu ra Brigde 4Ω : NA

Amplifier Dapro P-X series

P19.4/X10.4

 • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
 • Loại sản phẩm : Khuếch đại 4 kênh
 • Công nghệ mạch : Class D
 • Công suất đầu ra  8Ω : 4 x 1000W
 • Công suất đầu ra  4Ω : 4 x 1900W
 • Công suất đầu ra  2Ω : 4 x 2500W
 • Công suất đầu ra Brigde 8Ω : NA
 • Công suất đầu ra Brigde 4Ω : NA

Amplifier Dapro P-X series

P11.4/X6.4

 • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
 • Loại sản phẩm : Khuếch đại 4 kênh
 • Công nghệ mạch : Class D
 • Công suất đầu ra  8Ω : 4 x 600W
 • Công suất đầu ra  4Ω : 4 x 1100W
 • Công suất đầu ra  2Ω : NA
 • Công suất đầu ra Brigde 8Ω : 2 x 2200W
 • Công suất đầu ra Brigde 4Ω : NA

Amplifier Dapro P-X series

Dapro P08.4/X4.4

 • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
 • Loại sản phẩm : Khuếch đại 4 kênh
 • Công nghệ mạch : Class D
 • Công suất đầu ra  8Ω : 4 x 400W
 • Công suất đầu ra  4Ω : 4 x 800W
 • Công suất đầu ra  2Ω : NA
 • Công suất đầu ra Brigde 8Ω : 2 x 1600W
 • Công suất đầu ra Brigde 4Ω : NA

System Amplifiers

Fohhn DI-22000

 • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
 • Loại sản phẩm : Khuếch đại 2 kênh
 • kênh đầu vào: 4
 • đầu ra bộ khuếch đại: 2
 • Công nghệ mạch : Class D
 • Công suất đầu ra 4Ω :  2 x 2000W
 • trở kháng tối thiểu: 4 ohms